Open dagen
17 Jun. 2019
Molecular Science and Technology (joint degree) - 13-10-2018 09:00 - 17:30
WO
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden - Leiden
Molecular Science and Technology (joint degree) - 23-11-2018 09:15 - 15:30
WO
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden -
Molecular Science and Technology (joint degree) - 23-02-2019 09:00 - 17:30
WO
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden - Leiden
Scheikunde (joint degree) - 10-11-2018 09:30 - 16:30
WO
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam - Amsterdam
Scheikunde (joint degree) - 03-12-2018 09:00 - 18:00
WO
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam - Amsterdam
Scheikunde (joint degree) - 10-12-2018 09:00 - 17:00
WO
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam - Amsterdam
Scheikunde (joint degree) - 01-04-2019 09:00 - 17:00
WO
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam - Amsterdam