H/Waterstof
chemisch-element
Exact wat je zoekt

1

H/Waterstof

Waterstof is het lichtste en verreweg meest voorkomende element in het heelal. Zo’n vier vijfde van alle materie is waterstof. Het is de brandstof voor kernfusie in onze zon en sterren, en wellicht ooit op aarde. Waterstof komt in de atmosfeer voor als het twee-atomige molecuul diwaterstof (waterstofgas). Het gooit hoge ogen als toekomstige energiedrager en transportbrandstof, al is de opslag nog lastig. Het is zeer schoon te verbranden. Waterstof dankt zijn naam aan het verbrandingsproduct: stof die water voortbrengt.

Symbool

H

Protonen/elektronen

1

Groep

1

Isotopen

1H, 2H, 3H

Periode

1

Elektronenconfiguratie

1s1

Blok

s

Elektronencofiguratie Bohr

1

Bij kamertemperatuur

gas

Elektronegativiteit

2,1 (Pauling)

Dichtheid

0.084 kg m-3 (H2)

Atoomstraal

30 10-12m

Smeltpunt

-259 oC (14 K)

Relatieve atoommassa

1.00797

Kookpunt

-252.7 oC (20.3 K)

Soortelijke warmte

14300 J kg-1K-1

Warmtegeleidingscoëfficiënt

0.174 W m-1K-1

Selecteer

Toepassingen
Naam & ontdekking
Voorkomen
Bereiding
Beeld en audio
Toepassingen

Toepassingen

Naam & ontdekking

Voorkomen

Bereiding

Beeld en audio

Toepassingen

Brandstof

Vloeibare waterstof dient als brandstof voor raketmotoren, onder andere voor de Spaceshuttle en de Ariane 5. Voor de lancering van de laatste twee is respectievelijk 10 ton en 120 ton vloeibare waterstof en zuurstof nodig. Raketmotoren zijn ook aan te drijven met reactieve waterstofverbindingen zoals hydrazine (N2H2, zie ook bij stikstof) en boorhydride (BH3).

Het gebruik van waterstof als brandstof voor auto’s is volop in onderzoek. Daarbij gaat het zowel om directe verbranding als om opwekking van elektrische energie. In beide gevallen is water is het schone reactieproduct.

Voor auto’s is de opslag van waterstof nog lastig. Het kan onder druk in tanks, net zoals bij LPG (propaan en butaan). Maar om een acceptabele actieradius te bereiken zijn relatief grote tanks of zeer hoge drukken nodig. Een geschikt alternatief lijkt de opslag in metaalhydriden.

Er zijn al wel onderzeeërs aangedreven door waterstof. Deze beschikken over brandstofcellen die het gas benutten voor de productie van elektriciteit. De elektromotoren zijn zeer stil en produceren nauwelijks warmte, hierdoor zijn deze onderzeeboten nauwelijks op te sporen.

Kernfusie

De brandstof bij kernfusie zijn natuurlijk voorkomende, stabiele isotopen van waterstof: deuterium 2H en tritium 3H. Als de kernen van deze atomen samensmelten tot helium komt erg veel energie vrij:

2H + 3H  4H + 1n + energie  

Kernfusie, de energiebron van onze zon en andere sterren, kan alleen plaatsvinden bij zeer hoge temperaturen van 100 tot 150 miljoen graden Celsius. Atoomkernen en elektronen zijn dan niet meer aan elkaar gebonden.

Kernfusie is veiliger dan kernsplijting: er is geen kettingreactie en er is minder radioactief afval. Bovendien is waterstof haast onbeperkt beschikbaar als grondstof. Kernfusie houdt dan ook de belofte in van een schone, veilige en langdurig bruikbare energiebron. Onderzoekers hopen met de internationale fusiereactor ITER (International Tokamak Experimental Reactor) de haalbaarheid van kernfusie definitief aan te kunnen tonen.

Vetharding

Bij de harding van vetten worden onverzadigde oliën en vetten omgezet in verzadigde oliën en vetten. Dit vindt plaats door additie van waterstof aan de dubbele bindingen (met bijvoorbeeld nikkel als katalysator):

Ammoniak

Ammoniak (NH3) vormt de basis van moderne stikstofmeststoffen. In 1913 vond bij BASF in Ludwigshafen de eerste industriële ammoniakproductie plaats volgens het Haber-Bosch proces. Dit is sindsdien eigenlijk nauwelijks gewijzigd.

De wereldproductie van ammoniak bedraagt nu ongeveer tweehonderd miljoen ton per jaar. Volgens schattingen is ongeveer een derde van de wereldbevolking afhankelijk van landbouwproducten geteeld met kunstmest op basis van Haber-Bosch ammoniak. De helft van de eiwitten in het menselijk lichaam zou stikstof bevatten die via industrieel geproduceerd ammoniak in de voedingsketen terecht is gekomen. Overigens heeft ammoniak ook minder positieve toepassingen: het vormt de basis voor de vervaardiging van explosieven.

De Duitse chemicus Fritz Haber (1868-1934) kreeg in 1918 de Nobelprijs Chemie voor de ontdekking van de syntheseroute naar ammoniak. Landgenoot Carl Bosch (1874-1940), chemisch technoloog, ontwikkelde er een industrieel proces voor. Hij kreeg de Nobelprijs in 1931.

Eén van de cruciale aspecten van het Haber-Bosch proces is de productie van moleculair waterstof. Dit gebeurt via de reactie van aardgas (of andere koolwaterstoffen) met stoom. Deze uitgangsstoffen worden samen met lucht (dat 78% stikstof bevat) over een nikkel katalysator geleid. Bij hoge temperatuur en druk treden dan de volgende reacties op:

CH4 + H2O  CO + 3 H2

.

CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2 (750 °C en 30.105 Pa)

.

CH4 + lucht  CO + 2 H2 +x N2 (900 °C en 30.105 Pa)

Met het gevormde koolstofmonoxide is nog meer waterstof te maken door het gasmengsel over een andere katalysator (FeO/Cu) te leiden:

CO + H2O  CO2 + H2

Het koolstofdioxide wordt verwijderd door het gasmengsel door een kaliumcarbonaat-oplossing te leiden:

CO2 + H2O + K2CO3 2 KHCO3

en het overgebleven koolstofmonoxide verdwijnt door de reactie met waterstof:

CO + 3 H2 (Ni, 325°C)CH4 + H2O

Door de juiste hoeveelheden uitgangsstoffen te nemen heeft het overgebleven gasmengsel precies de juiste stikstof/waterstof verhouding voor de reactie tot ammoniak. Het bevat behalve waterstof (74,3%) en stikstof (24,7%) ook methaan (0,7%) en argon (0,3%). De omzetting tot ammoniak gebeurt bij een druk van 200.105 Pa en een temperatuur van 425 °C met behulp van een katalysator van zeer fijn verdeeld ijzer.

N2 + 3 H2  2 NH3

Deze reactie is een evenwichtsreactie. Bij de gegeven omstandigheden bevat het gasmengsel ongeveer 15 % ammoniak. Het wordt afgescheiden via condensatie, waarna het overblijvende gas opnieuw naar de reactor gaat.

Koelmiddel bij cryogene experimenten

Diwaterstof wordt gebruikt bij cryogene experimenten, die bij een temperatuur van ongeveer 20K uitgevoerd moeten worden.

Meer toepassingen

  • Autogeen lassen
  • Bellenvaten bij bestudering kernreacties (vloeibaar waterstof)
  • Bereiding metalen
  • Drinkwaterbereiding in de ruimtevaart
  • Gasontladingslamp
  • Methanolbereiding
  • Ontzwavelen van aardolie
  • Standaard waterstofelektrode

Naam

De Latijnse naam hydrogenium (vandaar het symbool H) is afgeleid van het Griekse hudor gennan. Dat betekent dan wel water en voortbrengen – waterstof is te bereiden uit water en vormt bij verbranding weer water. De Nederlandse benaming waterstof heeft ook die oorsprong: de stof waaruit water gevormd wordt.

Ontdekking

De Britse natuurkundige en chemicus Henry Cavendish ontdekte waterstof in 1766 bij zijn onderzoek naar de eigenschappen van zuren. Vrijwel alle zuren bleken met ijzer of zink te reageren, onder de vorming van steeds hetzelfde gas, dat veel lichter was dan lucht.

In 1781 stelde Cavendish vast dat het gas bij verbranding water vormde. Hij publiceerde zijn bevindingen in 1774, maar kon deze nog niet los zien van de heersende flogiston-theorie (een kleine eeuw eerder door de Duitse arts Georg Ernst Stahl geformuleerd). In deze theorie bevat iedere stof het zogenaamde flogiston, een een substantie zonder kleur, geur, smaak of gewicht, die de eigenschap van hitte in zich draagt. Flogiston zou uit het materiaal vrijgemaakt worden door verbranding.

De Britse scheikundige Humphrey Davy herkende het waterstof gas als een element. In 1789 slaagde de Nederlander Adriaan Paets van Troostwijck er in waterstof te bereiden door elektrolyse van verdunde zuren. Vervolgens kon hij het waterstofgas, met het tevens gevormde zuurstof, weer tot water synthetiseren.

Voorkomen

Waterstof staat op plaats tien in de lijst van meest voorkomende elementen in de aardkorst. Het is goed voor zo’n 0,15 % van het totale gewicht. Gerekend naar aantallen atomen kun je zeggen dat van elke duizend er één waterstofatoom is.

In de oceanen zijn vanzelfsprekend veel waterstofatomen te vinden. De overbekende formule van water is immers H2O. Ongeveer 11% van zeewater is waterstof (op basis van gewicht).

Voor het menselijk lichaam geldt dat ongeveer 10% van het gewicht door waterstof wordt bepaald. Het element neemt daarbij de derde plaats in, na zuurstof en koolstof. In aantallen atomen staat waterstof bovenaan met een verbazingwekkende 62%.

De waterstofconcentratie in de atmosfeer is vrij constant (10-5 %), maar neemt aanzienlijk toe in de exosfeer, de buitenste laag van de atmosfeer (van ca. 600 tot 2000 km).

In het heelal is waterstof is het meest voorkomende element. De zon bestaat voor 84% uit waterstof, dat daar als energiebron dient voor de fusiereactie. Op Jupiter komt waterstof in vaste toestand voor omdat het er extreem koud is (de temperatuur ligt onder 20K).

Winning

Waterstof wordt verkregen door elektrolyse van water, en als bijproduct bij chemische processen. De EU heeft met de Critical Raw Materials Act in 2022 waterstof op de lijst van schaarse en strategische grondstoffen gezet.

Bereiding

Vroeger

Vroeger maakte men waterstof vooral via een reactie tussen zink en (zout)zuur. Deze reactie wordt op laboratoriumschaal nog wel toegepast:

Zn + 2 H+  Zn2+ + H2

Tegenwoordig

Nu past men ook elektrolyse toe van een natriumchloride-oplossing, van natronloog of van een zwavelzuuroplossing. Dit is economisch pas interessant als elektrische energie goedkoop is – denk bijvoorbeeld aan waterkrachtcentrales. Het levert wel zeer zuivere waterstof en wordt om die reden ook wel op kleine schaal toegepast met dure stroom.

Op industriële schaal ontstaat waterstof vaak door de reactie van koolstofhoudende verbindingen zoals cokes, aardgas of andere koolwaterstoffen met stoom, bij hoge temperatuur:

C + H2 (1100 °C)CO + H2

of

CH4 + H2O (1000 °C)CO +3 H2

Met het gevormde koolstofmonoxide is verder uit stoom (en ijzer- of kobaltoxide als katalysator) nog meer waterstof te maken via de reactie:

CO + H2O (400°C)CO2 + H2

(zie ook bij ammoniak, onder het tabblad Toepassingen).

Waterstof is ook een nevenproduct bij petrochemische processen.

Bekijk foto’s en filmpjes
filmpje icoon Waterstof - Periodic Videos
Filmpje
Waterstof - Periodic Videos
Bekijk het filmpje
afbeelding icoon Elektronenschillen waterstof
Afbeelding
Elektronenschillen waterstof
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Waterstof
Afbeelding
Waterstof
Bekijk de afbeelding
Beluister podcasts (Engels)
podcast icoon Waterstof - Royal Society of Chemistry
Podcast
Waterstof - Royal Society of Chemistry
Luister de podcast

Scheikunde studeren

Wat vinden zij van de studies en het werk?

studieorientatie icoon Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Hbo | Chemie
Studie
Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Lees waarom Femke koos voor het hbo na het vwo.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Praktijklessen vind ik leuk om te doen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Praktijklessen vind ik leuk om te doen
Nighel studeert Chemie, bekijk zijn filmpje!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch analist moet je kritisch zijn Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch analist moet je kritisch zijn
Lara vertelt over werk als chemisch analist
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Levend materiaal op basis van de natuur Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Levend materiaal op basis van de natuur
Peter onderzoekt slim materiaal gebaseerd op de natuur.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een stromend, staalhard materiaal Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een stromend, staalhard materiaal
Lauri ontwerpt chemische bouw-stenen voor nieuwe materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon We hebben hier een geweldig lab Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
We hebben hier een geweldig lab
Sanne, Justus en Boyd vertellen waarom zij kozen voor Utrecht.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Van het laboratorium naar Pinkpop Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Van het laboratorium naar Pinkpop
Bekijk Koen als research and development technologist.
Bekijk de story
studieorientatie icoon Slim membranen maken; in water Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Slim membranen maken; in water
Wiebe doet onderzoek naar membranen in water.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes
Lotte doet onderzoek naar nanodeeltjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Vicky vond de bètavakken leuk Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Vicky vond de bètavakken leuk
Bij Chemische Technologie zit ze nu op haar plek.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Orgaanschade omkeren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Orgaanschade omkeren
Patricia doet onderzoek naar synthetische materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Aanval door ons eigen immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Aanval door ons eigen immuunsysteem
Kim onderzoekt enzymen van auto-immuunziekten.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Tom loopt stage bij Teijin Aramid Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Stage
Tom loopt stage bij Teijin Aramid
Tom is student Chemische Technologie en laat zijn stagewerkplek zien.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een huid voor robots Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een huid voor robots
Professor Zhenan werkt aan kunstmatige elektronische huid.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op kleine schaal grote problemen oplossen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op kleine schaal grote problemen oplossen
Krzysztof doet onderzoek naar macromoleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemie is meer dan alleen maar deeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemie is meer dan alleen maar deeltjes
Ontdek de studie Chemische Technologie samen met Miriam!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen
Ontdek wat Fabrice zo leuk vindt aan chemisch technoog zijn.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren
Lara is chemisch analist bij het bedrijf Astellas.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
Hbo | Chemie
Studie
Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
De wereld van chemie is groter dan je denkt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon De wereld voeden met licht Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
De wereld voeden met licht
Daniel heeft een kunstmatig fotosynthese proces ontwikkeld.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon CO2-recycling Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
CO2-recycling
Francesco werkt aan CO2 omzetten naar chemicaliën.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik ben echt een spin in het web Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Ik ben echt een spin in het web
Isabelle deed Chemische Technologie en is nu continuverbetercoördinator.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Werken aan nieuwe technieken voor windenergie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Werken aan nieuwe technieken voor windenergie
Vierdejaars student Mart vindt zijn hbo-opleiding top!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Timo is chemisch technoloog en projectmanager Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Techniek & Ontwerp
Beroep
Timo is chemisch technoloog en projectmanager
Hij deelt zijn werkervaringen graag met jou.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Waarom ik moleculen opsluit in een kooi? Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Waarom ik moleculen opsluit in een kooi?
Anne onderzoekt reactie- omstandigheden van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Verliefd op moleculen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Verliefd op moleculen
Bert Meijer doet onderzoek naar de dynamica van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Hbo | Chemie
Studie
Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Volgens Hylke doorgrond je met de juiste formules elk proces.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Kunnen we een implantaat 3D printen? Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Kunnen we een implantaat 3D printen?
Tosca is op zoek naar bruikbare materialen voor 3D printen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent bij deze studie geen nummer!
Hbo | Chemie
Studie
Je bent bij deze studie geen nummer!
Lees hoe Marjolein Chemische Technologie vindt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Goed persoonlijk contact met docenten Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Goed persoonlijk contact met docenten
Matthew koos na het mbo voor de opleiding Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Het mooie aan deze studie zijn de grote labs Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Het mooie aan deze studie zijn de grote labs
Studenten laten je alle ins and outs zien van hbo Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Katalysatoren tegen klimaatverandering Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Katalysatoren tegen klimaatverandering
Charlotte probeert CO2 om te zetten in waardevolle stoffen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent wel met serieus werk bezig Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Je bent wel met serieus werk bezig
Docenten en studenten vertellen over de hbo-studie Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Voorsprong met een chemische achtergrond Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Voorsprong met een chemische achtergrond
Bekijk Ruben als management trainee bij Remondis.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Positief bijdragen aan het leven van mensen
Hbo | Chemie
Studie
Positief bijdragen aan het leven van mensen
Anna, David en Joeri kijken terug op hun studietijd.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Chemie is altijd mijn passie geweest Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Chemie is altijd mijn passie geweest
Nick Das studeerde hbo-Chemie en is nu laboratoriummanager.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik leer ook van dingen naast mijn studie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik leer ook van dingen naast mijn studie
Nick studeert Chemie en heeft een top tijd.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een duurzame coating Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een duurzame coating
Hung Chien zoekt een duurzame manier om coatings te maken.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog is elke dag anders Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog is elke dag anders
Ontdek wat Catrien zo leuk vindt aan haar baan als technoloog.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Bo koos voor Chemische Technologie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Bo koos voor Chemische Technologie
Bo is enthousiast over haar hbo-opleiding. Bekijk de filmpjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een chemische gereedschapskist voor de toekomst Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een chemische gereedschapskist voor de toekomst
Danny werkt aan alternatieven voor aardolie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Spioneren met je immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Spioneren met je immuunsysteem
Frans onderzoekt het immuun-systeem voor betere vaccins.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Foute keuzes bestaan niet
Hbo | Chemie
Studie
Foute keuzes bestaan niet
Judesha vertelt over haar studiekeuze proces.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Oersoep en afvalwater Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Oersoep en afvalwater
Saskia probeert waardevolle moleculen uit afvalwater te halen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Jij en chemie? Dat geloof ik niet Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Jij en chemie? Dat geloof ik niet
Elisa is nu vierdejaarsstudent Chemie in Amsterdam.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Medicijnen maken van rotte appels Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Medicijnen maken van rotte appels
Uniek project van studenten Chemische Technologie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemische Technologie studeren in Groningen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemische Technologie studeren in Groningen
Wenke en Jeroen laten je zien wat de opleiding inhoudt.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde
Student Sanne vertelt over de studie Chemie aan de HAN.
Bekijk het filmpje