De nucleaire toepassingen en de natuurlijke radioactiviteit hebben uraan (in de volksmond beter bekend als ‘uranium’) tot een iconisch element gemaakt. Dit zwaarst bekende natuurlijk voorkomende metaal is niet bijzonder zeldzaam. Behalve als ‘brandstof’ voor kernreactoren (als verrijkt uraan) kent het ook toepassingen als (contra)gewicht.

Symbool

U

Protonen/elektronen

92

Groep

-

Isotopen

234U, 235U, 238U

Periode

7

Elektronenconfiguratie

[Rn] 5f36d17s2

Blok

f

Elektronencofiguratie Bohr

-

Bij kamertemperatuur

vast

Elektronegativiteit

2,8,18,32,21,9,2

Dichtheid

19100 kg m-3

Atoomstraal

138 . 10-12m

Smeltpunt

1135 oC (1408 K)

Relatieve atoommassa

238,029

Kookpunt

4131 oC (4404 K)

Soortelijke warmte

116 J kg-1K-1

Warmtegeleidingscoëfficiënt

21,9 W m-1K-1

Selecteer

Toepassingen
Naam & ontdekking
Voorkomen
Bereiding
Beeld en audio
Toepassingen

Toepassingen

Naam & ontdekking

Voorkomen

Bereiding

Beeld en audio

Toepassingen

Kernreactorbrandstof

Uraan (235U) is geschikt als brandstof (splijtstof) voor kernreac­toren. Meestal wordt het toegepast in de vorm van het oxide UO2. Dit heeft een grote chemische stabiliteit en een hoog smelt­punt.

De splijtstof wordt verpakt in hulzen van roestvrijstaal, zirkonium of een legering van zirkonium.

Kernsplijting kan optreden als 235U-kernen neu­tro­nen invangen, bijvoorbeeld volgens:

U92235 + n  Kr3691 + Ba56143 + 2n

Hierbij komt een grote hoeveelheid energie vrij, evenals nieuwe vrije neutronen. Deze kunnen op hun beurt ook weer kernen splijten. Onder de juiste omstandigheden kan zo een ketting­reactie ontstaan.

Een voorwaarde is daarbij dat de splijtstof over voldoende splijtbare kernen moet beschikken. Dit is te realiseren door natuurlijk uraan te verrijken (zie tabblad ‘bereiding’) of door andere splijt­bare kernen (bijvoorbeeld 233U of 241Pu) toe te voegen.

Een andere voorwaarde is dat de snelheid van de neutro­nen niet te groot is. In kernreactoren remt men daarom de neutronen af met behulp van een mode­ra­tor, bijvoor­beeld water of grafiet.

Het vermogen van de reactor is te regelen via de hoeveel­heid beschikbare neutronen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van regelstaven van een sterk neutro­nen absorberend materiaal (zoals cadmium-, hafnium-, gadolinium– of boor ver­bindingen).

In de splijtstofstaven zelf mogen juist geen neutronen absorberende stoffen aanwezig zijn. Om dit te bereiken zijn speciale schei­dingsme­thoden voorhanden, zoals ionenwis­se­ling en vloeistof-vloei­stof extractie. Daarmee zijn de concentraties cadmi­um-, hafnium-, gadolinium- of boorverbindingen te verlagen tot onder 0,1 ppm.

Bij gebruik in de reactor stijgt de concentratie van neutronen adsorberende stoffen in de splijtstofstaven. Deze worden daarom regelmatig vervangen. De gebruikte staven gaan naar een opwerkingsfabriek

Bij het splitsen van 235U-kernen komt ongeveer 1 à 2,5 miljoen keer zoveel energie vrij als bij verbranding van vergelijkbare hoeveelheden fossiele brandstof.

De eerste kernreactor (foto) werd op 2 december 1942 onder leiding van de Italiaans-Amerikaanse natuurkundige Enrico Fermi in gebruik genomen op de Universiteit van Chicago. Er werd 6 ton uraan, 50 ton uraanoxide en 400 ton grafiet voor gebruikt. Vanwege het stralingsgevaar heeft de reactor maar korte tijd gewerkt, maar lang genoeg om te bewijzen dat het mogelijk was een kettingreactie te onderhouden en grote hoeveelheden energie vrij te maken.

Ook 233U kan als splijtstof voor kernreactoren dienen; zie hiervoor element 90 – thorium.

Kernkweekmateriaal

Een kweekreactor produceert niet alleen energie maar ook nieuw splijtbaar materiaal. Dit betekent dus een vergroting van de hoeveelheid winbare energie per gram benut uraan. Uiteindelijk kan dit wel een factor honderd vergroot worden.

Uit uraan-238 is volgens onderstaande route plutonium-239 te kweken:

U92238 + n  Np93239 + e

.

U92239  Np93239 + e

.

 Np93238  Pu94238 + e

In een kweekreactor mogen de vrijkomende neutronen niet worden geremd; alleen snelle neutronen produceren voldoende plutonium.

Contragewicht

Uraan heeft een hoge dichtheid. Een kubieke decimeter (een liter) weegt meer dan negentien kilo, dat is bijna twee keer zoveel als lood. Het is (als verarmd uraan – uraan238) veel toegepast als contragewicht in het staartstuk van vliegtuigen. In oudere types van de Boeing 747 werd daarvoor ongeveer 400 kg verarmd uranium verwerkt. De laatste jaren wordt uraan steeds meer vervan­gen door wolfraam.

Ook in helikopters en raketten vind je verarmd uraan. En in munitie, onder andere in de koppen van anti-pantsergranaten en in kogels. Door de grote dichtheid hebben granaten en kogels met een relatief kleine diameter hetzelfde effect als veel grotere projectielen van ander materiaal.

Gyrokompas

Bij de navigatie van schepen maakt men gebruik van een gyrokompas. Daarin bevindt zich een zeer snel draaiende tol (6.000 – 24.000 omwentelingen per minuut), waarvan de as zich richt naar de aardas. Een tol met een grote traagheid maakt het kompas minder gevoelig voor de bewegingen van het schip. Daarom wordt materiaal gebruikt met een zeer grote dichtheid, zoals ver­armd uraan.

Glaskleuring

Uraanver­bindingen geven glas een gele of geelgroene fluoresce­rende kleur. Deze methode van glaskleuring bestond al in de tijd van de Romeinen. In Napels is uraangekleurd glas gevonden uit het jaar 79.

Meer toepassingen

Als element en in legeringen

  • atoombom
  • bepantsering (legeringen met verarmd uraan)
  • beschermend metaal tegen straling, in de lucht­vaartin­dustrie en in ziekenhuizen
  • raketonderdelen
  • röntgenbuis


In verbindingen

contrastmiddel bij elektronenmicroscoopU­O2(CH3COO)2
kleurstof voor porseleinUO2 diverse uraanzouten
ouderdomsbepaling(via de verhouding van 233U, 235U en 238U)
verven van textielUO2(NO3)2 .

Naam

De naam uraan is afgeleid van de planeet Uranus, op zijn beurt vernoemd naar de Griekse god Ouranus, die samen met Gaea het oudste godenpaar vormt. De ontdekking van deze planeet in 1781 (door Herschel) had diepe indruk gemaakt in weten­schap­pelijke kringen. Boven­dien was Uranus de verst van de aarde gelegen (bekende) planeet en uraan het element met de grootste atoommassa (en op dat moment het laatste in de lijst van elementen).

In het Nederlands taalgebied is de wat formele benaming uraan zo goed als verdrongen door uranium, dat ook de Engelse benaming voor het element is.

Ontdekking

Uraan werd in 1789 ontdekt door de Duitse scheikundige Martin Heinrich Klaproth (foto) in het mineraal pekblende. Achteraf bleek het om het oxide van uraan te gaan.

In 1841 was de Franse chemicus Eugène-Melchior Péligot de eerste die metallisch uraan verkreeg, door het verhitten van uraantetrachloride met kalium.

Voorkomen

Voor wat betreft het voorkomen is uraan een heel gemiddeld element. Het staat op nummer 49 in de lijst van meest voorkomende elementen in de aardkorst, met een gewichtsaandeel van 2,7.10-4 %. Uraan is een groot aantal mineralen te vinden. De belangrijkste zijn:

autuniet of uraanglimmerCaO(UO2)2(PO4)2.10-12H2O
branneriet(U,Ca,Y,Ce)(Ti,Fe)2O6
carnotietK2(UO2)2V2O8.3H2O
coffinietU(SiO4)1-x(OH)4x
curietPb2U5O17.4H2O
joliotiet(UO2)CO3.nH2O
kasolietPb(UO2)SiO4.H2O
pekblende of uraniniet (foto)UO2
thoriet(Th,U)SiO4
tjujamunietCaO(UO2)2.V2O8.5-8H2O
uranofanCaO(UO2)2[SiO3(OH)2]2.5H2O

Winning

De belangrijkste wingebieden voor uraanhoudende ertsen of -mineralen­ liggen in Canada (Ontario), Zuid-Afrika, Australië, Democratische Republiek Congo, de Verenigde Staten van Amerika (Colorado), Namibië, Niger, Brazilië, Frankrijk, Argentinië en Rusland.

Vroeger

De Franse chemicus Eugène-Melchior Péligot verkreeg in 1841 het eerste metallisch uraan. Hij wist uraanoxide met behulp van chloorgas om te zetten in uraniumtetrachloride, waaruit hij vervolgens via reductie met kalium elementair uraan kon maken.

Tegenwoordig

Vanwege de grote behoefte aan uraan voor nucleaire toepassingen zijn zeer geavanceerde scheidingsmethoden ontwikkeld. Daarmee is het element ook vrij te maken uit ertsen met een zeer laag uraangehalte.

Nadat het erts is voor behandeld gaat de bereiding van start met een procedure voor volledige oxidatie, bijvoorbeeld met mangaan(IV)oxide of geconcentreerd salpeterzuur. Dit leidt ertoe dat alle aanwezige uraan verbin­dingen zijn omgezet in oplosbare uranylcomplexen.

De uranylionen (UO22+) zijn vervolgens zeer selectief af te scheiden via procedures gebaseerd op ionenwis­se­ling en vloeistofextractie. Indampen leidt vervolgens tot zuivere uranylzouten, die bij 300 °C worden omgezet in uraan(VI)oxide. Bij 700 °C is daar met waterstof zuiver uraan(IV)oxide van te maken.

Door reductie met natrium, kalium, magnesium, calcium, calciumhydride of aluminium verkrijgt men vervolgens het metaal. Het is ook mogelijk uraan(IV)oxide met waterstoffluoride om te zetten in uraatetrafluoride en dat met calcium of magnesium tot het metaal te reduceren. Tenslotte is het metaal te verkrijgen via elektroly­se van het gesmol­ten oxide, fluoride of chloride.

Verrijken van natuurlijk uraan

Natuurlijk uraan is ongeschikt als splijtstof (‘brandstof’) voor kernreactoren. Het bestaat voor minder dan driekwart procent uit het goed splijtbare 235U. De rest is onbruikbaar 238U.

Met het ‘verrijken’ van uraan wordt het proces aangeduid om het gehalte 235U te verhogen tot ongeveer drie procent, zodat het bruikbaar is in kernreactoren.

Een bekende methode maakt gebruik van het principe van ultracentrifuge. Hiervoor wordt uraanerts eerst omgezet in uraanhexafluoride (UF6). Dit verloopt via het omzetten van uraanoxide tot uraantetrafluoride (met waterstoffluori­de), en vervolgens tot uraniumhexaf­luoride (met fluor):

UO2 + 4 HF   UF4  + 2 H2O 

.

UF4 + F2    UF6

De verbinding met fluor resulteert in een uraangas dat geschikt is voor isotopenscheiding. Fluor is namelijk niet alleen een erg licht element, het komt bovendien slechts voor als één natuurlijke isotoop. Massaverschillen tussen UF6 moleculen berusten daarom uitsluitend op de massaverschillen tussen de uraanisoto­pen (235 respectievelijk 238 massa-eenheden).

Hiervan wordt gebruik gemaakt in speciale ultracentrifuges. Deze zijn in staat het aandeel van moleculen met 235U te vergroten door met ca. 60.000 – 100.000 omwentelingen per mi­nuut te draaien. Door de centrifugale kracht verplaatsen de zwaarde­re moleculen (met 238U) zich naar de buitenwand. In het midden van de centrifuge stijgt dus het gehalte van moleculen met 235U. Dit licht verrijkte gas wordt afgezogen en vervolgens opnieuw gecentrifugeerd. Door dit procédé in een cascade van centrifuges (foto) vele malen te herhalen is uiteindelijk uraanhexafluoride met voldoende 235U te verkrijgen.

Uit het verrijkte uraanhexafluoride is weer elementair uranium te maken via reductie met waterstofchloride of jood tot uraniumtetrafluoride, dat vervolgens (bijvoorbeeld met calcium) wordt gereduceerd tot uranium.

Bekijk foto’s en filmpjes
filmpje icoon Uraan - Periodic Videos
Filmpje
Uraan - Periodic Videos
Bekijk het filmpje
afbeelding icoon Uraan - Elektronenschillen
Afbeelding
Uraan - Elektronenschillen
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Uraan - metaalstuk
Afbeelding
Uraan - metaalstuk
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Uraan
Afbeelding
Uraan
Bekijk de afbeelding
Beluister podcasts (Engels)
podcast icoon Uraan - Royal Society of Chemistry
Podcast
Uraan - Royal Society of Chemistry
Luister de podcast

Scheikunde studeren

Wat vinden zij van de studies en het werk?

studieorientatie icoon Een chemische gereedschapskist voor de toekomst Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een chemische gereedschapskist voor de toekomst
Danny werkt aan alternatieven voor aardolie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Jij en chemie? Dat geloof ik niet Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Jij en chemie? Dat geloof ik niet
Elisa is nu vierdejaarsstudent Chemie in Amsterdam.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde
Student Sanne vertelt over de studie Chemie aan de HAN.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen
Ontdek wat Fabrice zo leuk vindt aan chemisch technoog zijn.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog is elke dag anders Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog is elke dag anders
Ontdek wat Catrien zo leuk vindt aan haar baan als technoloog.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik leer ook van dingen naast mijn studie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik leer ook van dingen naast mijn studie
Nick studeert Chemie en heeft een top tijd.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Waarom ik moleculen opsluit in een kooi? Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Waarom ik moleculen opsluit in een kooi?
Anne onderzoekt reactie- omstandigheden van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Aanval door ons eigen immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Aanval door ons eigen immuunsysteem
Kim onderzoekt enzymen van auto-immuunziekten.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Verliefd op moleculen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Verliefd op moleculen
Bert Meijer doet onderzoek naar de dynamica van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemie is altijd mijn passie geweest Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Chemie is altijd mijn passie geweest
Nick Das studeerde hbo-Chemie en is nu laboratoriummanager.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Werken aan nieuwe technieken voor windenergie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Werken aan nieuwe technieken voor windenergie
Vierdejaars student Mart vindt zijn hbo-opleiding top!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon CO2-recycling Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
CO2-recycling
Francesco werkt aan CO2 omzetten naar chemicaliën.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemie is meer dan alleen maar deeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemie is meer dan alleen maar deeltjes
Ontdek de studie Chemische Technologie samen met Miriam!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Medicijnen maken van rotte appels Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Medicijnen maken van rotte appels
Uniek project van studenten Chemische Technologie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Positief bijdragen aan het leven van mensen
Hbo | Chemie
Studie
Positief bijdragen aan het leven van mensen
Anna, David en Joeri kijken terug op hun studietijd.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Spioneren met je immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Spioneren met je immuunsysteem
Frans onderzoekt het immuun-systeem voor betere vaccins.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Slim membranen maken; in water Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Slim membranen maken; in water
Wiebe doet onderzoek naar membranen in water.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes
Lotte doet onderzoek naar nanodeeltjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een duurzame coating Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een duurzame coating
Hung Chien zoekt een duurzame manier om coatings te maken.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Praktijklessen vind ik leuk om te doen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Praktijklessen vind ik leuk om te doen
Nighel studeert Chemie, bekijk zijn filmpje!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Orgaanschade omkeren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Orgaanschade omkeren
Patricia doet onderzoek naar synthetische materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Van het laboratorium naar Pinkpop Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Van het laboratorium naar Pinkpop
Bekijk Koen als research and development technologist.
Bekijk de story
studieorientatie icoon Goed persoonlijk contact met docenten Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Goed persoonlijk contact met docenten
Matthew koos na het mbo voor de opleiding Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
Hbo | Chemie
Studie
Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
De wereld van chemie is groter dan je denkt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Voorsprong met een chemische achtergrond Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Voorsprong met een chemische achtergrond
Bekijk Ruben als management trainee bij Remondis.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch analist moet je kritisch zijn Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch analist moet je kritisch zijn
Lara vertelt over werk als chemisch analist
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent wel met serieus werk bezig Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Je bent wel met serieus werk bezig
Docenten en studenten vertellen over de hbo-studie Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren
Lara is chemisch analist bij het bedrijf Astellas.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon We hebben hier een geweldig lab Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
We hebben hier een geweldig lab
Sanne, Justus en Boyd vertellen waarom zij kozen voor Utrecht.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent bij deze studie geen nummer!
Hbo | Chemie
Studie
Je bent bij deze studie geen nummer!
Lees hoe Marjolein Chemische Technologie vindt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Foute keuzes bestaan niet
Hbo | Chemie
Studie
Foute keuzes bestaan niet
Judesha vertelt over haar studiekeuze proces.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Chemische Technologie studeren in Groningen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemische Technologie studeren in Groningen
Wenke en Jeroen laten je zien wat de opleiding inhoudt.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik ben echt een spin in het web Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Ik ben echt een spin in het web
Isabelle deed Chemische Technologie en is nu continuverbetercoördinator.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Het mooie aan deze studie zijn de grote labs Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Het mooie aan deze studie zijn de grote labs
Studenten laten je alle ins and outs zien van hbo Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Kunnen we een implantaat 3D printen? Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Kunnen we een implantaat 3D printen?
Tosca is op zoek naar bruikbare materialen voor 3D printen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een stromend, staalhard materiaal Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een stromend, staalhard materiaal
Lauri ontwerpt chemische bouw-stenen voor nieuwe materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Tom loopt stage bij Teijin Aramid Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Stage
Tom loopt stage bij Teijin Aramid
Tom is student Chemische Technologie en laat zijn stagewerkplek zien.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Oersoep en afvalwater Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Oersoep en afvalwater
Saskia probeert waardevolle moleculen uit afvalwater te halen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Timo is chemisch technoloog en projectmanager Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Techniek & Ontwerp
Beroep
Timo is chemisch technoloog en projectmanager
Hij deelt zijn werkervaringen graag met jou.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Katalysatoren tegen klimaatverandering Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Katalysatoren tegen klimaatverandering
Charlotte probeert CO2 om te zetten in waardevolle stoffen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een huid voor robots Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een huid voor robots
Professor Zhenan werkt aan kunstmatige elektronische huid.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Bo koos voor Chemische Technologie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Bo koos voor Chemische Technologie
Bo is enthousiast over haar hbo-opleiding. Bekijk de filmpjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Vicky vond de bètavakken leuk Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Vicky vond de bètavakken leuk
Bij Chemische Technologie zit ze nu op haar plek.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Hbo | Chemie
Studie
Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Volgens Hylke doorgrond je met de juiste formules elk proces.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Hbo | Chemie
Studie
Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Lees waarom Femke koos voor het hbo na het vwo.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Levend materiaal op basis van de natuur Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Levend materiaal op basis van de natuur
Peter onderzoekt slim materiaal gebaseerd op de natuur.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon De wereld voeden met licht Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
De wereld voeden met licht
Daniel heeft een kunstmatig fotosynthese proces ontwikkeld.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op kleine schaal grote problemen oplossen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op kleine schaal grote problemen oplossen
Krzysztof doet onderzoek naar macromoleculen.
Bekijk het filmpje