Zilver heeft van alle metalen de beste geleidbaarheid voor warmte en elektriciteit en het reflecteert licht het best. Je vindt het dus aan de achterkant van spiegels en in elektrische connectoren. Het is ook een gewild materiaal voor sieraden en siervoorwerpen. De donkere aanslag die na verloop van tijd ontstaat is vooral zilversulfide. Zilver is het enige element waarnaar een land vernoemd is: Argentinië.

Symbool

Ag

Protonen/elektronen

47

Groep

11

Isotopen

107Ag, 109Ag

Periode

5

Elektronenconfiguratie

[Kr] 5s2 4d9

Blok

d

Elektronencofiguratie Bohr

2,8,18,18,1

Bij kamertemperatuur

vast

Elektronegativiteit

1,4 (Pauling)

Dichtheid

10500 kg m-3

Atoomstraal

144 . 10-12 m

Smeltpunt

962 oC (1235 K)

Relatieve atoommassa

107.868

Kookpunt

2162 oC (2435 K)

Soortelijke warmte

240 J kg-1K-1

Warmtegeleidingscoëfficiënt

429 W m-1K-1

Selecteer

Toepassingen
Naam & ontdekking
Voorkomen
Bereiding
Beeld en audio
Toepassingen

Toepassingen

Naam & ontdekking

Voorkomen

Bereiding

Beeld en audio

Toepassingen

Spiegel

Zilver is de beste reflector voor licht en is tevens redelijk corrosiebestendig. Goede spiegels bevatten daarom vaak een laagje zuiver zilver aan de achterzijde van een glas­plaat. Dit laagje kan op verschillende manieren worden opgebracht: via het neerslaan van zilver uit een zilverzout oplossing; door het toe­voe­gen van een reduc­tie mid­del of door verwarming; en door opdampen in vacuüm.

Batterij

De bekende knoopcellen voor onder andere horloges, rekenmachines, camera’s en hoortoestellen zijn te koop in verschillende uitvoeringen. Eén daarvan bevat zilver. De span­ning wordt dan geleverde via een zink-zilveroxide (Zn-Ag2O) koppel. De reactie bij de stroomle­vering door zo’n batterij is:
– pool:

Zn + 2 OH   ZnO + H2O + 2 e

+ pool:

Ag2O + H2O + 2 e   2 Ag + 2 OH

totaal:

Zn + Ag2O    ZnO + 2 Ag (in alkalische oplossing)

Er zijn ook knoopcellen met het koppel AgO/Cd en AgO­/Zn en met andere zilveroxi­den (Ag2Ox met 1<x<3). Deze cellen kunnen met eenzelfde hoeveelheid zilver meer stroom leveren. Het kenmerk van een zilverbatterij is de relatief hoge energiedichtheid en langdurig stabiele outputvoltage.

Munten, sieraden

Het zilvergehalte van munten en sieraden (en andere zilveren voorwerpen) wordt aangegeven in promille. Een gehalte van 925 – veel gebruikt voor sieraden – wil zeggen dat de legering 92,5 % zilver bevat.

Zilveren sieraden en siervoorwerpen worden gemaakt van zilverlegeringen met relatief veel zilver. Ze worden soms voorzien van een laagje rhodium (gerodineerd) om de glans en krasvastheid te verbeteren. Bij een zilvergehalte lager dan tachtig procent is het wettelijk verboden van ‘zilver’ te spreken (bijvoorbeeld in termen als ‘Duits zilver’ voor een legering als alpaca, die helemaal geen zilver bevat).

Zilveren munten bevatten zo’n veertig tot negentig procent zilver. Meestal is koper toegevoegd vanwege de vereiste hardheid van het materiaal.

Goedkopere ‘zilveren’ sieraden zijn meestal uit minder edel metaal gemaakt en daarna verzilverd.

Antimicrobieel middel

Zilver is aan een opmars bezig in antimicrobiële toepassingen zoals bijvoorbeeld in kleding (sokken en schoenen) en de wanden van koelkasten. Het gaat hier doorgaans om minuscule zilveren nano-deeltjes. Het effect van deze deeltjes is nog niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat zilverionen (Ag+) bioactief zijn en een bacterie- en schimmeldodende werking hebben. Zilverchloride (AgCl) is een bekend antisepticum en colloïdale zilveroplossingen worden voor desinfectie  gebruikt.

Medaille, bestek

Zilveren medailles en bestek zijn vaak gemaakt van zilverle­geringen met een zilvergehalte van 80-92,5% (en meestal met koper en/of nik­kel). Deze legering is zeer corrosiebestendig.

Meer toepassingen

Als element en in legeringen

  • Chemische apparatuur
  • Condensator
  • Elektrische contacten (Ag, eventueel gelegeerd met Au, Cu of Pd)
  • Elektrische smeltveiligheid
  • Elektroden
  • Folie (tot 2,7 mm)
  • Hardsoldeer
  • Pigment in suikerwaren en in cosmetica (E174)
  • Thermosfles

In verbindingen

Anti-rookpastillesAgCH3COO
BrandzalfZilversulfadiazine
Cosmetica, kleuren wenkbrauwen en wimpersAgNO(tot 4 %)
Fris houden van bloemen (zeer verdunde oplos­sing)AgNO3
Geneesmiddel:
- Verwijdering van wratten en littekenweefselAg­NO3
- Ontsmettende werking bij neusverkoudheidAg-proteïne
- Oogdruppels - tegengaan van blindheid bij pasgeborenenAgNO(1 %)
- Tegen allergische huidziektenAg-sulfadiazine
- Behandelen van ontstekingen bij brand- en doorligwondenAg-sulfadiazine
KnalerwtenAg3N/Ag2HN
Onuitwisbare inktAgNO3
PigmentAgNO3
VerzilverenAgNO3, AgCN

Naam

Het woord zilver is afgeleid van oud-Saksische silubar, dat in het oud-Hoog­duits silbar werd en in het nieuw-Hoogduits silber. De betekenis van dit woord is niet bekend. De mid­deleeuwse alchemisten verbonden zilver vanwege de prachtige glans met de godin van de maan (Luna). Het allereerste sym­bool voor dit metaal was dan ook een halve maan.

Het symbool voor zilver (Ag) is afkomstig van de benaming argentum uit het Latijn. Dat is net als het Griek­se woord argyros van Indo-Europese oorsprong en betekent zoveel als wit blinkend of helder wit.

Ontdekking

Zilver is al bekend sinds ongeveer drieduizend jaar voor Christus, onder meer in Egypte en in het gebied langs de rivier de Eufraat. Het werd daar in metallische (‘gedegen’) toestand aangetroffen. Later werd veel zilver gewonnen in de Spaanse zilver­mijnen, in Klein-Azië en Griekenland. Men was destijds ook al in staat het te isoleren uit loodertsen zoals galena (hoofdzakelijk loodsulfide).

De zilver ­winning in Mid­den-Europa (onder andere Duitsland, Oostenrijk en Hongarije) stamt uit de vroe­ge Middeleeuwen. Na 1500 is veel zilver ingevoerd vanuit Midden- en Zuid-Ameri­ka. De trans­por­ten van zilver en goud uit dit gebied waren een aan­trek­kelijke prooi voor zeerovers (denk aan de verove­ring van de zilvervloot door Piet Hein).

Voorkomen

Zilver is het 68e element op de lijst van meest voorkomende elementen. Het is dus behoorlijk zeldzaam. Het gewichtsaandeel in de aardkorst bedraagt 7,5.10-6%.

Zilver is zowel in ‘gedegen’ toestand (als me­taal) aan te treffen, als in verbin­din­gen. De belangrijkste mineralen zijn:

Argentiet of zilver­glans (foto)Ag2S
Broomargyriet of bromietAgBr
Chloorargyriet of hoornzil­verAgCl
DyscrasietAg3Sb
FischesserietAg3AuSe2
HessietAg2Te
JoodargyrietAgI
MieargyrietAgSbS2
NaumannietAg2Se
PetzietAg3AuTe3
ProustietAg3AsS3
Pyrargyriet of zil­verantimoon­glansAg3SbS3
StephanietAg5S­bS4
StromeyerietAgCuS

Zilver komt ook (meestal in kleine hoeveelheden) voor in ertsen of mineralen waaruit goud, lood, koper en zink wor­den gewonnen.

In gedegen toestand wordt zilver gevonden in Duitsland, de Verenig­de Staten van Amerika, Italië en Bolivia.

Winning

De belangrijkste wingebieden voor zilverertsen liggen in Mexico, Peru, Rusland (Aziati­sche deel), de Verenigde Staten van Ame­ri­ka, Canada (Ontari­o), Australië, Chili, Ja­pan, Chi­na, de Filippijnen en Zuid-Afrika.

Ook in Europa wordt op veel plaatsen zilver gewonnen, onder andere in Polen, Spanje, Zwe­den, het voormalige Joegoslavië, Grieken­land, Roemenië, Duitsland, Tsjechië en Italië (Sardinië). Het belang daarvan neemt sterk af ten voordele van de winning als bijproduct bij de bereiding van lood, koper en zink.

De EU heeft met de Critical Raw Materials Act in 2022 het element zilver op de lijst van schaarse en strategische grondstoffen gezet.

Bereiding

Vroeger

Zilver werd meestal bereid uit het zilvererts argentiet. Door smelten en oxideren van het sulfide met behulp van lucht werd het metaal verkre­gen, meestal gelegeerd met lood of andere metalen. Door omsmelten werd het lood (of andere aanwezige metalen) verwij­derd. Reeds vanaf ca. 3000 v. Chr. was men in staat zilver en lood te scheiden.

Tegenwoordig

Een groot deel van de wereldbehoefte aan zilver wordt vervuld via terug­winning uit ge­bruikt zilver. Dat vindt plaats met verschillende methoden: onder andere elektrolyse; het neerslaan met onedele metalen als ijzer of zink; en ionen­wisse­ling.

Nieuw geproduceerd zilver is vooral een bijproduct van de bereiding van andere metalen, zoals goud, koper, lood, nikkel en zink. Daarvoor wordt het zogenaamde anodeslib verwerkt, het afvalmateriaal van de productie van de genoemde metalen. Men lost het op in warm zwavelzuur, waarbij een niet oplosbaar, zilverhoudende restant achterblijft. Hieruit is zilver te verkrijgen door het te smelten en eventueel aanwezige andere metalen te verwijderen.

Het gevormde ruwe zilver is te zuiveren via elektrolyse volgens het Möbius-procédé. Hierbij wordt het ruwe zilver als anode (in een zak van polyprop­een) geplaatst in een aange­zuurde ­zilver­nitraat­oplos­sing. Bij de elek­trolyse lost de anode op; op de kathode slaat zeer zuiver (> 99,99 %) zilver neer. Dit wordt continu afgeschraapt en verwijderd.

Een wat oudere methode is het oplossen van zilver uit fijnge­maakte zilverertsen met behulp van cyanide of kwik (amalgaam).

In het cyanideproces wordt tevens geoxi­deerd,  bijvoor­beeld:

2 Ag2S + 10 NaCN + O2 + 2 H2O  4 Na­[Ag(CN)2] + 2 NaSCN + 4 NaOH

Het zilver wordt uit het cyani­decomplex neerge­slagen met zinkstof. Daarna volgt schei­ding en zuivering.

Bij het amalgaamproces wordt zilver uit het zilvererts – al dan niet na omzetten in de gewens­te vorm – opgelost in kwik, bijvoorbeeld:

2 Ag3AsS3 + 3 CuCl2    6 AgCl + 3 CuS + As2S3

.

AgCl + Cu + Hg    CuCl + AgHg

Het kwik wordt door destilla­tie verwijderd. Het verkregen zilver kan vervol­gens nog verder gezuiverd worden. Dit proces was vroeger vooral gangbaar bij het winnen van zilver uit hoornzilver (AgCl).

Als zilver in lood- of zinkertsen voorkomt, wordt het gewon­nen door het erts eerst om te zetten in vloei­baar metaal, zink toe te voegen en vervolgens langzaam af te koelen. De korst van zink en zilver die hierbij ontstaat, wordt verwijderd en het zink wordt afge­destilleerd. Het zilver wordt voor levering in staven gegoten. De zuiverheid bedraagt 99,9 %.

Bekijk foto’s en filmpjes
filmpje icoon Zilver - Periodic Videos
Filmpje
Zilver - Periodic Videos
Bekijk het filmpje
afbeelding icoon Elektronenschillen zilver
Afbeelding
Elektronenschillen zilver
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Zilver kristal
Afbeelding
Zilver kristal
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Zilver
Afbeelding
Zilver
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Zilver
Afbeelding
Zilver
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Zilver kristal
Afbeelding
Zilver kristal
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Zilver blad
Afbeelding
Zilver blad
Bekijk de afbeelding
Beluister podcasts (Engels)
podcast icoon Zilver - Royal Society of Chemistry
Podcast
Zilver - Royal Society of Chemistry
Luister de podcast

Scheikunde studeren

Wat vinden zij van de studies en het werk?

studieorientatie icoon Aanval door ons eigen immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Aanval door ons eigen immuunsysteem
Kim onderzoekt enzymen van auto-immuunziekten.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Hbo | Chemie
Studie
Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Volgens Hylke doorgrond je met de juiste formules elk proces.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Kunnen we een implantaat 3D printen? Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Kunnen we een implantaat 3D printen?
Tosca is op zoek naar bruikbare materialen voor 3D printen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch analist moet je kritisch zijn Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch analist moet je kritisch zijn
Lara vertelt over werk als chemisch analist
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde
Student Sanne vertelt over de studie Chemie aan de HAN.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een stromend, staalhard materiaal Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een stromend, staalhard materiaal
Lauri ontwerpt chemische bouw-stenen voor nieuwe materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemische Technologie studeren in Groningen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemische Technologie studeren in Groningen
Wenke en Jeroen laten je zien wat de opleiding inhoudt.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon CO2-recycling Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
CO2-recycling
Francesco werkt aan CO2 omzetten naar chemicaliën.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
Hbo | Chemie
Studie
Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
De wereld van chemie is groter dan je denkt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Een chemische gereedschapskist voor de toekomst Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een chemische gereedschapskist voor de toekomst
Danny werkt aan alternatieven voor aardolie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Foute keuzes bestaan niet
Hbo | Chemie
Studie
Foute keuzes bestaan niet
Judesha vertelt over haar studiekeuze proces.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Ik ben echt een spin in het web Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Ik ben echt een spin in het web
Isabelle deed Chemische Technologie en is nu continuverbetercoördinator.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Werken aan nieuwe technieken voor windenergie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Werken aan nieuwe technieken voor windenergie
Vierdejaars student Mart vindt zijn hbo-opleiding top!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Voorsprong met een chemische achtergrond Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Voorsprong met een chemische achtergrond
Bekijk Ruben als management trainee bij Remondis.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Van het laboratorium naar Pinkpop Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Van het laboratorium naar Pinkpop
Bekijk Koen als research and development technologist.
Bekijk de story
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen
Ontdek wat Fabrice zo leuk vindt aan chemisch technoog zijn.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren
Lara is chemisch analist bij het bedrijf Astellas.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een duurzame coating Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een duurzame coating
Hung Chien zoekt een duurzame manier om coatings te maken.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon We hebben hier een geweldig lab Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
We hebben hier een geweldig lab
Sanne, Justus en Boyd vertellen waarom zij kozen voor Utrecht.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemie is meer dan alleen maar deeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemie is meer dan alleen maar deeltjes
Ontdek de studie Chemische Technologie samen met Miriam!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Verliefd op moleculen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Verliefd op moleculen
Bert Meijer doet onderzoek naar de dynamica van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Het mooie aan deze studie zijn de grote labs Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Het mooie aan deze studie zijn de grote labs
Studenten laten je alle ins and outs zien van hbo Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Medicijnen maken van rotte appels Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Medicijnen maken van rotte appels
Uniek project van studenten Chemische Technologie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Jij en chemie? Dat geloof ik niet Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Jij en chemie? Dat geloof ik niet
Elisa is nu vierdejaarsstudent Chemie in Amsterdam.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op kleine schaal grote problemen oplossen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op kleine schaal grote problemen oplossen
Krzysztof doet onderzoek naar macromoleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog is elke dag anders Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog is elke dag anders
Ontdek wat Catrien zo leuk vindt aan haar baan als technoloog.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes
Lotte doet onderzoek naar nanodeeltjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Positief bijdragen aan het leven van mensen
Hbo | Chemie
Studie
Positief bijdragen aan het leven van mensen
Anna, David en Joeri kijken terug op hun studietijd.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Tom loopt stage bij Teijin Aramid Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Stage
Tom loopt stage bij Teijin Aramid
Tom is student Chemische Technologie en laat zijn stagewerkplek zien.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik leer ook van dingen naast mijn studie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik leer ook van dingen naast mijn studie
Nick studeert Chemie en heeft een top tijd.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Spioneren met je immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Spioneren met je immuunsysteem
Frans onderzoekt het immuun-systeem voor betere vaccins.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Waarom ik moleculen opsluit in een kooi? Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Waarom ik moleculen opsluit in een kooi?
Anne onderzoekt reactie- omstandigheden van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Orgaanschade omkeren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Orgaanschade omkeren
Patricia doet onderzoek naar synthetische materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Hbo | Chemie
Studie
Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Lees waarom Femke koos voor het hbo na het vwo.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Chemie is altijd mijn passie geweest Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Chemie is altijd mijn passie geweest
Nick Das studeerde hbo-Chemie en is nu laboratoriummanager.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Vicky vond de bètavakken leuk Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Vicky vond de bètavakken leuk
Bij Chemische Technologie zit ze nu op haar plek.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Praktijklessen vind ik leuk om te doen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Praktijklessen vind ik leuk om te doen
Nighel studeert Chemie, bekijk zijn filmpje!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Timo is chemisch technoloog en projectmanager Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Techniek & Ontwerp
Beroep
Timo is chemisch technoloog en projectmanager
Hij deelt zijn werkervaringen graag met jou.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent bij deze studie geen nummer!
Hbo | Chemie
Studie
Je bent bij deze studie geen nummer!
Lees hoe Marjolein Chemische Technologie vindt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Katalysatoren tegen klimaatverandering Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Katalysatoren tegen klimaatverandering
Charlotte probeert CO2 om te zetten in waardevolle stoffen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Oersoep en afvalwater Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Oersoep en afvalwater
Saskia probeert waardevolle moleculen uit afvalwater te halen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon De wereld voeden met licht Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
De wereld voeden met licht
Daniel heeft een kunstmatig fotosynthese proces ontwikkeld.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Slim membranen maken; in water Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Slim membranen maken; in water
Wiebe doet onderzoek naar membranen in water.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Levend materiaal op basis van de natuur Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Levend materiaal op basis van de natuur
Peter onderzoekt slim materiaal gebaseerd op de natuur.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Goed persoonlijk contact met docenten Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Goed persoonlijk contact met docenten
Matthew koos na het mbo voor de opleiding Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een huid voor robots Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een huid voor robots
Professor Zhenan werkt aan kunstmatige elektronische huid.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Bo koos voor Chemische Technologie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Bo koos voor Chemische Technologie
Bo is enthousiast over haar hbo-opleiding. Bekijk de filmpjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent wel met serieus werk bezig Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Je bent wel met serieus werk bezig
Docenten en studenten vertellen over de hbo-studie Chemie.
Bekijk het filmpje