In zijn elementaire vorm is stikstof een kleurloos, geurloos en inert gas. Dat is maar goed ook, want ongeveer 78% van de atmosfeer bestaat uit stikstof. Het komt voor als diatomaire moleculen, N2. De binding tussen de twee stikstofatomen is relatief sterk. Het vormt wel vrij gemakkelijk componenten (nitriden) met magnesium, lithium en calcium. Stikstofhoudende verbindingen zijn essentiële componenten in voedingsmiddelen, kunstmeststoffen en explosieven. Stikstof uit de lucht is vast te leggen met behulp van het Haber-Bosch proces voor de productie van ammoniak. Het is één van de eerste industrieel toegepaste chemische processen en ook vandaag de dag nog van groot belang.

Symbool

N

Protonen/elektronen

7

Groep

15

Isotopen

14N, 15N

Periode

2

Elektronenconfiguratie

[He] 2s2 2p3

Blok

p

Elektronencofiguratie Bohr

2,5

Bij kamertemperatuur

gas

Elektronegativiteit

3,1 (Pauling)

Dichtheid

1.17 kg m-3 (N2)

Atoomstraal

70 . 10-12 m

Smeltpunt

-210 oC (63 K)

Relatieve atoommassa

14.0067

Kookpunt

-196 oC (77 K)

Soortelijke warmte

1040 J kg-1K-1

Warmtegeleidingscoëfficiënt

0.024 W m-1K-1

Selecteer

Toepassingen
Naam & ontdekking
Voorkomen
Bereiding
Beeld en audio
Toepassingen

Toepassingen

Naam & ontdekking

Voorkomen

Bereiding

Beeld en audio

Toepassingen

Koel- en koudemiddel

Vloeibaar stikstof heeft onder atmosferische omstandigheden een temperatuur van -195,8 °C (de kooktemperatuur). Dat maakt het tot een geschikt een veelgebruikt koelmiddel.

Bloed, sperma, eicellen, stukjes weefsel en ander biologisch materiaal voor medisch wetenschappelijk onderzoek wordt opgeslagen in stikstofgekoelde containers. Vloeibare stikstof wordt ook gebruikt om wratten aan te stippen. Hierdoor sterven de cellen af en verschrompelt de wrat.

Bij de zeer lage stikstoftemperatuur is voedsel snel in te vriezen. Conservering bij die lage temperatuur zorgt er bovendien voor dat de eigenschappen veel beter behouden blijven dan bij het conventionele invriezen. In de moleculaire gastronomie is vloeibare stikstof een onmisbaar hulpmiddel bij nieuwe bereidingsmethoden gebaseerd op lage tempraturen in plaats van hoge.

In de recycling van rubber wordt vloeibaar stikstof gebruikt om het rubber breekbaar te maken.

In de werktuigbouw zijn ringen en flenzen stevig op assen te bevestigen door de as af te koelen met vloeibare stikstof. Ze kunnen daarna alleen nog door snijbranden verwijderd worden.

Ammoniak

Ammoniak (NH3) vormt de basis van moderne stikstofmeststoffen. In 1913 vond bij BASF in Ludwigshafen de eerste industriële ammoniakproductie plaats volgens het Haber-Bosch proces. Dit is sindsdien eigenlijk nauwelijks gewijzigd.

De wereldproductie van ammoniak bedraagt nu ongeveer tweehonderd miljoen ton per jaar. Volgens schattingen is ongeveer een derde van de wereldbevolking afhankelijk van landbouwproducten geteeld met kunstmest op basis van Haber-Bosch ammoniak. Overigens heeft ammoniak ook minder positieve toepassingen: het vormt de basis voor de vervaardiging van explosieven.

De Duitse chemicus Fritz Haber kreeg in 1918 de Nobelprijs Chemie voor de ontdekking van de syntheseroute naar ammoniak. Landgenoot Carl Bosch chemisch technoloog, ontwikkelde er industrieel proces voor. Hij kreeg de Nobelprijs in 1931.

Het Haber-Bosch proces verbindt stikstof en waterstof. De stikstof is afkomstig uit de lucht, waterstof wordt verkregen door reactie van aardgas (of andere koolwaterstoffen) met stoom. De omzetting tot ammoniak gebeurt bij een druk van 200.105 Pa en een temperatuur van 425 °C met behulp van een katalysator van zeer fijn verdeeld ijzer.

N2 + 3 H2  2 NH3Deze reactie is een evenwichtsreactie. Bij de gegeven omstandigheden bevat het gasmengsel ongeveer 15 % ammoniak. Het wordt afgescheiden via condensatie, waarna het overblijvende gas opnieuw naar de reactor gaat.

Kunstmest

Stikstof meststoffen zijn belangrijk voor de groei van planten, die stikstof niet rechtstreeks uit de lucht kunnen opnemen. Voor een ton aardappelen is ongeveer 3,2 kg stikstof nodig, voor een ton graan 18 kg.

De N-meststoffen bevatten meestal ammoniumzouten of nitraten. De nitraten zijn voornamelijk van synthetische oorsprong. Ze komen tot stand via de salpeterzuursynthese ontwikkeld door de Duitse chemicus Friedrich Wilhelm Ostwald (1853 – 1932). Dit proces, dat ook nu nog vrijwel ongewijzigd wordt uitgevoerd, oxideert ammoniak bij hoge temperatuur en druk (850 °C, 5.105 Pa) met behulp van platina als katalysator. Ostwald ontving in 1909 voor deze vinding de Nobelprijs.

Enkele voorbeelden van stikstofhoudende kunstmest zijn:

 • Ammoniumnitraat, NH4NO3
 • Ammoniumsulfaat, (NH4) 2SO4
 • Chilisalpeter, NaNO3
 • Diammoniumfosfaat, (NH4) 2HPO4
 • Kalksalpeter, Ca(NO3) 2
 • Monoammoniumfosfaat, NH4H2PO4
 • Ureum, CO(NH2) 2

 

Deze stikstofmeststoffen worden zelden afzonderlijk toegepast. Behalve stikstof zijn ook fosfor, kalium, calcium, zwavel en magnesium van belang voor de plantengroei. Kunstmest bestaat daarom vrijwel altijd uit een mengsel van meststoffen, afhankelijk van de behoefte. Enkele voorbeelden zijn kalkammonsalpeter (een mengsel van ammoniumnitraat en kalk) en magnesammon (een mengsel van ammoniumnitraat en magnesiumoxide).

Springstof

De meeste springstoffen zijn organische verbindingen met een aantal reactieve -ONO2 of -NO2-groepen. Na ontsteking volgt een zeer snelle en heftige reactie waarbij niet alleen veel energie vrijkomt (de reactie is exotherm) maar waarbij ook veel gas ontstaat. In zeer korte tijd ontstaat dus hoge temperatuur en hoge druk: een explosie.

De meest bekende springstoffen zijn:

Dynamiet

Dynamiet is de combinatie van het zeer instabiele glyceryltrinitraat, ook wel nitroglycerine, met een bindmiddel. Puur nitroglycerine ontploft bij de geringste verandering in temperatuur of druk, of door licht stoten. De bekende Zweedse chemicus Alfred Nobel (1833 – 1896) wist het te stabiliseren met kiezelgoer, een poreus gesteente. Tegenwoordig worden andere bindmiddelen gebruikt, meestal gelatineachtige producten.

TNT

Trinitrotolueen (afgekort: TNT) is van zichzelf veel stabieler dan nitroglycerine. Het is één van de meestgebruikte explosieven in militaire toepassingen (bommen, granaten, mijnen) en in industriële toepassingen (zoals mijnbouw). De explosieve kracht van kernwapens wordt uitgedrukt in het equivalent van het aantal ton TNT.

Semtex

Semtex is een kneedbare springstof van een nieuwe generatie. Het is zeer stabiel en dus gemakkelijk te hanteren en te vervoeren. Semtex is alleen met behulp van een ontsteker tot ontploffing te brengen. Het explosief kreeg onder terroristen grote populariteit omdat het lange tijd zeer moeilijk was op te sporen. De Tsjechische producent voegt tegenwoordig een sterk ruikende markeerstof toe.

Semtex is een combinatie van twee springstoffen: RDX (cyclotrimethyleentrinitramine) en pentriet (pentaerythritoltetranitraat). Samengevoegd met een bindmiddel (een polymeer) en een weekmaker vormen die een kneedbare massa.

In Amerika is C4 populair, een aan Semtex verwant explosief met RDX als belangrijkste springstof.

Reduceren uitstoot vrachtauto’s

Om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door dieselmotoren te reduceren, wordt ureum {CO(NH2)2} aan de uitlaatgassen toegevoegd. Bij het passeren van de katalysator worden de stikstofoxiden omgezet in stikstof en water. Een alternatief voor ureum is het toevoegen van een oplossing van ammoniumformiaat (NH4HCOO).

Meer toepassingen

Als element

 • Bereiden, koelen en zuurstofvrij verpakken van levensmiddelen en farmaceutische producten
 • Bereiding en verwerking van metalen, bijvoorbeeld staal en aluminium
 • Bevriezen van de grond bij het boren van tunnels
 • Bewaren van fruit in een atmosfeer met weinig zuurstof
 • Bijsturen van de calorische waarde van aardgas
 • Brandbestrijding (o.a. in mijnen)
 • Drijfgas in spuitbussen
 • Verdunnen van zeer brandbare gassen
 • Voorkomen van explosies bij de olie- en gaswinning

 

In verbindingen

Opblazen airbagNaN3
Conserveren van vleeswarenNH4NO3
Conserveren: E250NaNO2
Conserveren: E251NaNO3
Conserveren: E252KNO3
Drijfgas in spuitbus (o.a. voor slagroom)N2O
Anesthesie of narcoseN2O
Vaatverwijderaar o.a. bij angina pectorisGlyceryltrinitraat
Halfgeleider en medium vaststoflaserGaN, InN
KunstharsUreum-formaldehyde
KunststoffenPolyamiden/nylons
LeerlooienAl(NO3) 3
MunitieLoodazide; PbN6
SlijpschijvenBN
SpringstofNaN3
Synthetische diamantBN

Naam

De Latijnse naam voor stikstof is nitrogenium, vandaar het symbool N. Daaraan ten grondslag ligt het Griekse nitron gennan, dat zoveel betekent als vormer van nitron. Met nitron werden de mineralen aangeduid die nitraat (of ook: salpeter) bevatten.

De Schotse natuur- en scheikundige Daniel Rutherford (foto), die als eerste stikstof uit lucht isoleerde, noemde het noxious air. Schadelijke lucht dus, omdat een vlam er in dooft.

De Nederlandse benaming stikstof verwijst naar het feit dat levende organismen in het gas stikken, net zoals de Franse naam azote, voorgesteld door Antoine Laurent Lavoisier. Die is afgeleid van het Griekse azotikos, dat ‘geen leven’ betekent. De Franse benaming is terug te vinden in de benaming azide voor verbindingen met een N3-groep en in het voorvoegsel azo– voor stikstofhoudende verbindingen met de algemene formule R-N=N-R–>.

Ontdekking

Stikstofverbindingen waren al in de Oudheid bekend. Salmiak (ammoniumchloride) is al beschreven in de ‘Historia’ van Herodotos, geschreven in de 5e eeuw voor onze jaartelling.

In 1772 isoleerde Rutherford stikstof uit lucht door eerst de zuurstof te verwijderen (door verbranding met koolstof) en daarna het gevormde koolstofdioxide te binden aan een alkalische oplossing. Rutherford zag stikstof nog niet als element, maar als ‘flogistonrijke lucht’. Pas in 1840, na de ontwikkeling van de verbrandingstheorie van Lavoisier, werd stikstof als een afzonderlijk element beschouwd.

Hoewel Rutherford als ‘ontdekker’ van stikstof geldt, slaagden ook anderen er in dezelfde periode in het element op vergelijkbare manier te isoleren: de Zweedse chemicus Carl Wilhelm Scheele, de Britse natuur- en scheikundige Henry Cavendish en diens landgenoot Joseph Priestley.

Voorkomen

De aardse atmosfeer bestaat voor het grootste deel uit stikstof: 78,1% op basis van volume. Berekend naar gewicht bedraagt het aandeel van stikstof 75,3%.

In de aardkorst is stikstof goed voor 1,9.10-3 % van het totaal. Het staat 34e op de lijst van meestvoorkomende elementen. Stikstof is te vinden in een groot aantal mineralen, waarvan salpeter (KNO3, foto) en chilisalpeter (NaNO3) de belangrijkste zijn.

Stikstof speelt ook een belangrijke rol in de biosfeer, het deel van de aarde waar leven mogelijk is. Veel organische verbindingen, zoals aminozuren, eiwitten, amiden en polyamiden, nitroverbindingen bevatten stikstof. Ongeveer vier procent van het droge gewicht van planten bestaat uit stikstof, net zoals een kleine drie procent van het menselijk lichaam. Het is na zuurstof, koolstof en waterstof het meest voorkomende element in ons lichaam.

Ook op de schaal van het heelal komt stikstof veel voor. Het is naar schatting het zevende element in voorkomen in het melkwegstelsel en ons zonnestelsel. Alle stikstof is waarschijnlijk ontstaan door de fusie van koolstof en waterstof in supernova’s.

Winning

Tot de ontwikkeling van het Haber-Bosch proces was de wereld voor de nitraatvoorziening (met name voor kunstmest) afhankelijk van mineralen. Een andere belangrijke bron was het ‘guano’: verdroogde vogelmest, afkomstig van Peru (foto) en een aantal eilanden in de Grote Oceaan. De belangrijkste wingebieden voor minerale nitraten (salpeter) zijn Chili, Peru, India, Bolivia, Italië, Spanje en Rusland. Salpeter uit Chili bevat een zeer hoge concentratie nitraten en in de loop der tijd is chilisalpeter synoniem geworden voor nitraatbevattende kunstmest.

Vroeger

De allereerste bereiding van stikstof uit lucht vond plaats door eerst de zuurstof te verwijderen (via verbranding met koolstof) en vervolgens het gevormde koolstofdioxide te binden aan een alkalische oplossing. Wat dan overblijft is zo goed als zuivere stikstof.

Tegenwoordig

Vandaag de dag wordt stikstof voornamelijk bereid via gefractioneerde destillatie van vloeibare lucht. Het is vaak een bijproduct uit ‘luchtfabrieken’ die vooral zuurstof maken voor staalproductie en andere toepassingen.

Zeer zuivere stikstof is op laboratoriumschaal te bereiden door ontleding van natriumazide

2 NaN(300ºC)2 Na + 3 N2of van ammoniumnitriet (een mengsel van natriumnitriet en ammoniumchloride)

NH4NO2 (70ºC)N2 + 2 H2O

Bekijk foto’s en filmpjes
filmpje icoon Stikstof - Royal Society of Chemistry
Filmpje
Stikstof - Royal Society of Chemistry
Bekijk het filmpje
afbeelding icoon Stikstof verbranding
Afbeelding
Stikstof verbranding
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Stikstof elektronenschillen
Afbeelding
Stikstof elektronenschillen
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Stikstof maakt 80% van de aardse atmosfeer
Afbeelding
Stikstof maakt 80% van de aardse atmosfeer
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Vloeibare stikstof gebruikt op een lab
Afbeelding
Vloeibare stikstof gebruikt op een lab
Bekijk de afbeelding
Beluister podcasts (Engels)
podcast icoon Stikstof - Royal Society of Chemistry
Podcast
Stikstof - Royal Society of Chemistry
Luister de podcast

Scheikunde studeren

Wat vinden zij van de studies en het werk?

studieorientatie icoon Als chemisch technoloog is elke dag anders Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog is elke dag anders
Ontdek wat Catrien zo leuk vindt aan haar baan als technoloog.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemische Technologie studeren in Groningen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemische Technologie studeren in Groningen
Wenke en Jeroen laten je zien wat de opleiding inhoudt.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon We hebben hier een geweldig lab Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
We hebben hier een geweldig lab
Sanne, Justus en Boyd vertellen waarom zij kozen voor Utrecht.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Kunnen we een implantaat 3D printen? Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Kunnen we een implantaat 3D printen?
Tosca is op zoek naar bruikbare materialen voor 3D printen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Timo is chemisch technoloog en projectmanager Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Techniek & Ontwerp
Beroep
Timo is chemisch technoloog en projectmanager
Hij deelt zijn werkervaringen graag met jou.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon CO2-recycling Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
CO2-recycling
Francesco werkt aan CO2 omzetten naar chemicaliën.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op kleine schaal grote problemen oplossen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op kleine schaal grote problemen oplossen
Krzysztof doet onderzoek naar macromoleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes
Lotte doet onderzoek naar nanodeeltjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Medicijnen maken van rotte appels Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Medicijnen maken van rotte appels
Uniek project van studenten Chemische Technologie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een duurzame coating Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een duurzame coating
Hung Chien zoekt een duurzame manier om coatings te maken.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Bo koos voor Chemische Technologie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Bo koos voor Chemische Technologie
Bo is enthousiast over haar hbo-opleiding. Bekijk de filmpjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Oersoep en afvalwater Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Oersoep en afvalwater
Saskia probeert waardevolle moleculen uit afvalwater te halen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik ben echt een spin in het web Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Ik ben echt een spin in het web
Isabelle deed Chemische Technologie en is nu continuverbetercoördinator.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Spioneren met je immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Spioneren met je immuunsysteem
Frans onderzoekt het immuun-systeem voor betere vaccins.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Slim membranen maken; in water Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Slim membranen maken; in water
Wiebe doet onderzoek naar membranen in water.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Het mooie aan deze studie zijn de grote labs Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Het mooie aan deze studie zijn de grote labs
Studenten laten je alle ins and outs zien van hbo Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Werken aan nieuwe technieken voor windenergie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Werken aan nieuwe technieken voor windenergie
Vierdejaars student Mart vindt zijn hbo-opleiding top!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Levend materiaal op basis van de natuur Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Levend materiaal op basis van de natuur
Peter onderzoekt slim materiaal gebaseerd op de natuur.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde
Student Sanne vertelt over de studie Chemie aan de HAN.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Foute keuzes bestaan niet
Hbo | Chemie
Studie
Foute keuzes bestaan niet
Judesha vertelt over haar studiekeuze proces.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Een stromend, staalhard materiaal Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een stromend, staalhard materiaal
Lauri ontwerpt chemische bouw-stenen voor nieuwe materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Tom loopt stage bij Teijin Aramid Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Stage
Tom loopt stage bij Teijin Aramid
Tom is student Chemische Technologie en laat zijn stagewerkplek zien.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Goed persoonlijk contact met docenten Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Goed persoonlijk contact met docenten
Matthew koos na het mbo voor de opleiding Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Positief bijdragen aan het leven van mensen
Hbo | Chemie
Studie
Positief bijdragen aan het leven van mensen
Anna, David en Joeri kijken terug op hun studietijd.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Van het laboratorium naar Pinkpop Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Van het laboratorium naar Pinkpop
Bekijk Koen als research and development technologist.
Bekijk de story
studieorientatie icoon Chemie is altijd mijn passie geweest Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Chemie is altijd mijn passie geweest
Nick Das studeerde hbo-Chemie en is nu laboratoriummanager.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Hbo | Chemie
Studie
Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Lees waarom Femke koos voor het hbo na het vwo.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Je bent wel met serieus werk bezig Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Je bent wel met serieus werk bezig
Docenten en studenten vertellen over de hbo-studie Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Katalysatoren tegen klimaatverandering Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Katalysatoren tegen klimaatverandering
Charlotte probeert CO2 om te zetten in waardevolle stoffen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent bij deze studie geen nummer!
Hbo | Chemie
Studie
Je bent bij deze studie geen nummer!
Lees hoe Marjolein Chemische Technologie vindt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Praktijklessen vind ik leuk om te doen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Praktijklessen vind ik leuk om te doen
Nighel studeert Chemie, bekijk zijn filmpje!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch analist moet je kritisch zijn Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch analist moet je kritisch zijn
Lara vertelt over werk als chemisch analist
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren
Lara is chemisch analist bij het bedrijf Astellas.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Waarom ik moleculen opsluit in een kooi? Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Waarom ik moleculen opsluit in een kooi?
Anne onderzoekt reactie- omstandigheden van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Aanval door ons eigen immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Aanval door ons eigen immuunsysteem
Kim onderzoekt enzymen van auto-immuunziekten.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Jij en chemie? Dat geloof ik niet Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Jij en chemie? Dat geloof ik niet
Elisa is nu vierdejaarsstudent Chemie in Amsterdam.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik leer ook van dingen naast mijn studie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik leer ook van dingen naast mijn studie
Nick studeert Chemie en heeft een top tijd.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen
Ontdek wat Fabrice zo leuk vindt aan chemisch technoog zijn.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een chemische gereedschapskist voor de toekomst Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een chemische gereedschapskist voor de toekomst
Danny werkt aan alternatieven voor aardolie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een huid voor robots Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een huid voor robots
Professor Zhenan werkt aan kunstmatige elektronische huid.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Voorsprong met een chemische achtergrond Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Voorsprong met een chemische achtergrond
Bekijk Ruben als management trainee bij Remondis.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon De wereld voeden met licht Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
De wereld voeden met licht
Daniel heeft een kunstmatig fotosynthese proces ontwikkeld.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Orgaanschade omkeren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Orgaanschade omkeren
Patricia doet onderzoek naar synthetische materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Verliefd op moleculen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Verliefd op moleculen
Bert Meijer doet onderzoek naar de dynamica van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Hbo | Chemie
Studie
Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Volgens Hylke doorgrond je met de juiste formules elk proces.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Vicky vond de bètavakken leuk Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Vicky vond de bètavakken leuk
Bij Chemische Technologie zit ze nu op haar plek.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemie is meer dan alleen maar deeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemie is meer dan alleen maar deeltjes
Ontdek de studie Chemische Technologie samen met Miriam!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
Hbo | Chemie
Studie
Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
De wereld van chemie is groter dan je denkt.
Bekijk het interview