Chloor is een reactief groengeel gas dat met vrijwel alle andere elementen verbindingen aangaat. De bekendste is ongetwijfeld NaCl, te vinden in keukenzout en zeewater. Chloor is ruimschoots aanwezig in oceanen, met een gewichtsaandeel van bijna 2%. Zeeën en oceanen bevatten zo’n 30 tot 40 gram zout per liter. Chloorgas geniet de twijfelachtige eer het allereerste chemische wapen te zijn, gebruikt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Gelukkig heeft het element ook z’n goede kanten. Het redde vele levens bij het desinfecteren van water bij de Londense cholera-epidemie in het midden van de negentiende eeuw. Nog steeds is de ontsmetting van (zwem)water een belangrijke toepassing van chloor. Het is ook van belang bij de productie van geneesmiddelen. Polyvinylchloride (PVC) is een veelgebruikte kunststof. De ‘stomerij’ reinigt kleding met een chloorverbinding (het ‘chemisch reinigen’).

Symbool

Cl

Protonen/elektronen

17

Groep

17

Isotopen

35Cl, 37Cl

Periode

3

Elektronenconfiguratie

[Ne] 3s2 3p5

Blok

p

Elektronencofiguratie Bohr

2,8,7

Bij kamertemperatuur

gas

Elektronegativiteit

2,8 (Pauling)

Dichtheid

2.90 kg m-3 (Cl2)

Atoomstraal

99 . 10-12m

Smeltpunt

-101 oC (172 K)

Relatieve atoommassa

35.453

Kookpunt

-34 oC (239 K)

Soortelijke warmte

490 J kg-1K-1

Warmtegeleidingscoëfficiënt

0.0076 W m-1K-1

Selecteer

Toepassingen
Naam & ontdekking
Voorkomen
Bereiding
Beeld en audio
Toepassingen

Toepassingen

Naam & ontdekking

Voorkomen

Bereiding

Beeld en audio

Toepassingen

Waterontsmetting

Voor de desinfectie van drink-, zwem- en rioolwater werd vroeger wel chloorgas ge­bruikt. Vanwege de strenge veiligheidseisen gebruikt men tegenwoordig vooral chloor­bleek­loog; een oplossing van natriumhypochloriet (NaOCl). In het huishouden kennen we dit als bleekwater.

De desinfecte­rende eigenschappen berusten op de oxide­rende werking van de vrijko­mende atomaire zuurstof. Die ont­staat bij toevoe­gen van chloor of hypochloriet aan water:

Cl2 + H2O  2 H+ + 2 Cl + O   

respectievelijk

OCl    Cl  +  O

De typische ‘chloorlucht’ in zwembaden, en ook de prikkelende werking op de ogen, komt voor rekening van chlooramines. Dat zijn verbin­dingen waarin chloor is gebonden aan een aminogroep (bijvoorbeeld RNHCl of R2NCl). Ze ontstaan bij de reactie met verontreinigingen die vaak het gevolg zijn van gebrek aan hygiëne, zoals niet douchen en geen toiletbezoek vóór het zwemmen.

De laatste jaren is er bij de drinkwaterzuivering een ver­schui­ving te zien van het gebruik van chloor naar biologi­sche zuivering, eventueel gecombineerd met oxidatie door ozon. Toch wordt soms nog chloor toegepast.

Chloorbleekloog wordt ook toegevoegd aan koelwaterinstallaties om algengroei en afzetting van schelpdieren tegen te gaan.

Bleekmiddel

Onder bleken verstaan we het zo wit mogelijk maken van gekleurde stoffen, bijvoor­beeld papier en textiel. De blekende werking berust op de oxiderende werking van chloor of van hypochloriet (OCl; bleekwa­ter is een oplos­sing van NaOCl).

Hypochloriet wordt al zeer lang als bleekmiddel gebruikt. Reeds kort na de ontdekking van chloor werd oplossing van kaliumhypochloriet als ‘liqueur de Javel’ op de markt ge­bracht (bleekwater wordt in sommige landen nog ‘eau de Javel’ of ‘Javel’ genoemd). Later werd het kaliumhydroxide vervangen door natriumhydroxide.

Zoutzuur

Dit is een oplossing van waterstofchloride-gas in water. Het gas is op verschil­lende manieren te verkrijgen:

1) Als bijproduct bij de vorming van gechloreerde orga­ni­sche verbindin­gen. Hierbij wordt tevens waterstofchloride ge­vormd, bijvoor­beeld:

CH3COOH + Cl2   CH2ClCOOH +  HCl

2) Door waterstof te laten reageren met chloor (“verbran­den” van chloor)

3) Door de reactie van een chloride (bijvoorbeeld NaCl of KCl) met geconcentreerd zwavel­zuur. Dit proces levert zeer zuivere waterstofchloride op. Het vindt plaats in zogenaamde Mann­heimovens en verloopt in twee stappen:

NaCl + H2SO4   NaHSO4 +  HCl    ( bij 150OC)

.

NaCl + NaHSO4   Na2SO4 +  HCl    ( bij 350  500OC)

Zout­zuur wordt vooral ge­bruikt voor het verwij­de­ren van oxidelagen van staal en andere metalen (het zoge­noemde beitsen); voor de bereiding van metaal­chlo­riden; voor het regenere­ren van ionenwisselaars; en verder voor tal van neutralisaties (bijv. van natrium- en calciumhydroxide-oplossin­gen).

Bij de mens speelt zoutzuur een essentiële rol in het spijsverteringsproces. In de maag verzorgt het de pH-regeling en de verdediging tegen allerlei bacteriën, die anders voedselvergiftiging zouden veroorzaken.

Plastic (PVC)

Polyvi­nyl­chloride (PVC), is één van de meest gebruikte kunststof­fen. De grondstof is vinylchloride, dat ontstaat bij de reactie tussen etheen en chloorgas of zoutzuur:

CH2=CH2 + Cl2  (FeCl3)  CH2Cl  CH2Cl

of

4 HCl + 2 CH2=CH2 + O2   CH2ClCH2Cl + 2 H2O  

gevolgd door

CH2ClCH2Cl  (500°C) CH2=CHCl  (vinyl­chloride) + HCl

Bij polymerisatie van het vinylchloride ontstaat PVC:

n CH2 =CHCl   [CH2  CHCl]n (PVC)

PVC wordt gebruikt voor verpakkingsmateriaal, zoals folie, blisterverpakking, doordrukverpakking voor geneesmiddelen en zakken voor infuusvloeistof en bloed.

Het gebruik van PVC heeft een aantal jaren ter discussie gestaan vanwege de verwerking in vuilverbrandingsinstallaties. Bij onvolledige verbranding kan het aanleiding geven tot de vorming van dioxines, maar uit onderzoek is gebleken dat dit risico niet hoger is dan bij de verbranding van allerlei andere organische afvalstoffen.

Chloor speelt overigens op veel grotere schaal een rol in de kunststofindustrie. Het wordt gebruikt bij de bereiding van (tussen­pro­ducten voor) allerlei andere polymeren, zoals epoxyhars, polyurethaan, polycarbonaat en siliconen.

Chemisch reinigen

Bij de ‘stomerij’ maakt men in veel gevallen gebruik van dry­cleaning, een proces dat in het dagelijks leven meestal met chemisch reinigen wordt aangeduid. Hierbij past men perchlooretheen of tetra­chloor­etheen toe. Het gebruik van deze oplosmiddelen is aan wettelijke regels gebonden en het verbruik is in de loop der jaren jaren sterk afgenomen, dankzij een toenemend hergebruik en het gebruik van gesloten installaties.

Geneesmiddel

Chloor staat aan de basis van veel geneesmiddelen. Het merendeel (naar schatting zo’n 85%) bevat chloor of wordt met behulp van chloorhoudende tussenproducten gemaakt.

Denk daarbij aan cytostatica die de celgroei en celdeling van tumoren remmen: chloorambucil (C14H19NO2Cl2) en chloormethinehydrochloride (C5H11NCl2.HCl). Ze worden gebruikt in de chemotherapie.

Verder antiseptica zoals chloorhexidinedigluconaat (C22H30N10Cl2.2C6H12O7)  dat als ontsmettingsmiddel dient voor huid, wonden en slijmvliezen. Enkele andere antiseptica zijn: benzalkoniumchloride, natriumhypochloriet en chloorxylenol (C8H9ClO, bekend als Dettol®).

Ook in antibiotica (infectiebestrijding), diuretica (plastabletten), bloeddrukverlagers en anti-psychotica kan chloor een rol spelen.

Meer toepassingen

Als element en in legeringen

  • Bereiding van chloorverbindingen (PCl3; PCl5; diverse organische chlo­or­verbindingen)
  • Bereiding van titaandioxide
  • Winnen van metalen

In verbindingen

Antitranspiratiemiddel in deodorantAlCl3, Al2(OH)5Cl
BatterijNH4Cl
Behandeling van huidaandoeningenSbCl3
BeitsmiddelFeCl2, FeCl3
Bleken van meel, vet, olie, textiel, papierChlooroxiden, bijv. ClO2
Bleken van textielTiCl3
Bloedstelpend middelCaCl2
BloedstollingFeCl3
Blusmiddel (toevoeging)LiCl, MgCl2, CaCl2
Conservering van wijnChloorazijnzuur
Etsen van glasTiCl4
Lenzen voor IR-camera’s en -spectroscopieTlCl, Na- of KCl
Metaal-etsmiddelFeCl3
Mottenballen1,4-dichloorbenzeen
Ontkleuring van plantaardige olieFeCl3
Ontspiegelen van lenzenTiCl4
Sproeien van droge wegen om stuiven tegen te gaanCaCl2
TraangasChlooracetofenon (C6H5COCH2Cl) en chlooraceton (CH3COCH2Cl)
VerfbereidingSnCl2

Naam

De naam chloor komt van het Griekse woord chlôrós, voor geelgroen. Deze naam werd in 1811 door de Britse chemicus Humphry Davy voorgesteld. Hij vond de kleur van het chloorgas overeenkomen met de kleur van jonge plan­ten of jong gras.

Ontdekking

Chloor werd in 1774 ontdekt door de Zweedse chemicus Carl Wilhelm Scheele (foto) toen hij ‘zeezuur’ (zoutzuur) liet reageren met bruin­steen. Scheele verkeerde in de veronderstelling met een verbinding van zuurstof van doen te hebben. Het lukt echter niemand om dat aan te tonen. In 1810 concludeerde Humphry Davy als eerste dat chloor een element was.

Voorkomen

Het zal geen verbazing wekken dat vooral in de oceanen veel chloor te vinden is. Het is daar na zuurstof en waterstof het meest voorkomende element met een gewichtsaandeel van bijna 2%. Dat komt door opgeloste zouten: vooral natriumchloride maar ook kaliumchloride en magnesi­um­chlo­ride. Zeeën en oceanen bevatten zo’n 30 tot 40 gram zout per liter.

In de aardkorst is chloor het 19e element in de rangorde van voorkomen, met een aandeel van 1,45.10-2 %. Ook daar is het vooral te vinden als natriumchloride, onder andere in mineraal steen­zout en in aardla­gen.

De belangrijkste mineralen zijn:

BischofietMgCl2.6H2O
CarnallietKMgCl3.6H2O
Haliet (of steenzout)NaCl
KaïnietMgSO4. KCl.3H2O
SylvienKCl
SylvinietKCl.Na­Cl
TachyhydrietCaMg2Cl6.12H2O

 

Chloor komt voor in gassen die vrijkomen uit vulka­nen. In deze gassen komt tevens waterstofchlo­ride voor. In bronnen in de omgeving van vulkanen wordt zoutzuur aange­troffen.

Winning

De oudste zoutlagen zijn van Cambrische oorsprong en wor­den gevonden in de Punjab (India), de ‘Salt Range’ (Verenig­de Staten van Amerika) en in Siberië (Rusland). In Nederland komen zoutlagen voor in de zogenoemde Zech­stein­forma­ties, het Bovenbontzandsteen (Röt) en de Muschel­-kalkfor­matie.

Steenzout wordt op zeer vele plaatsen gewonnen in de vorm van vast zout. De belang­rijkste mijnen bevinden zich in Oostenrijk, Duitsland, Polen en de Verenigde Staten van Amerika.

Zeezout wordt in “warme landen” als Spanje, Portugal en Fran­krijk gewonnen door verdam­ping van zeewa­ter.

Verder kan zout worden gewonnen door het oplossen van zout dat zich in (diepere) grondlagen bevindt. Hierbij wordt water door de zoutlagen gepompt. Vervolgens wordt de verkregen zoutoplos­sing (pekel) gezuiverd en ingedampt. Dit gebeurt in Nederland door Akzo Nobel (onder andere bij Boekelo) en door Frisia Zout (bij Pietersbierum).

Bereiding

Vroeger

Chloor werd bereid uit bruinsteen (MnO2) en zoutzuur:

MnO2 + 4 H+ + 2 Cl   Mn2+ + 2 H2O + Cl2

Tegenwoordig

Chloor wordt vooral bereid door elektrolyse van oplossingen van natrium- en kaliumchloride. Er zijn drie processen:

Kwikelektrolyse­ 
Dit vindt plaats in een elektroly­sevat met een positieve pool van titaan (met een coating van zeldzame aarden) en een nega­tieve pool van (stromend) kwik. Aan de positieve pool ontstaat dan het chloorgas. Aan de negatieve pool vindt een reactie plaats met het natriumion, waarbij natrium­amalgaam wordt ge­vormd. Als dit amalgaam door een tweede reactievat (de zogenoemde loogcel) wordt geleid, reageert het natrium met water tot natronloog en waterstof. Door deze opstelling met twee cellen blijft het water­stofgas ge­scheiden van het chloor­gas.

Overzicht van de reacties:

in de elektrolysecel:
+pool :

2 Cl  Cl2 + 2 e

– pool :

Na+ + e  Na

in de loogcel:

2 Na + 2 H2O  2 Na+ + 2 OH + H2

Diafragma­proces

Dit gebeurt in een elektroly­sevat met een positieve pool van titaan en een negatieve pool van staal. De elektro­den zijn geschei­den door een zogenoemd diafragma – een alleen voor vloeistof­fen doorlaatbare wand. De gassen die bij de elektrolyse ontstaan (waterstof en chloor) blijven zo gescheiden. Door toe­passing van het tegen­stroomprincipe wordt voorkomen dat de aan de negatieve pool gevormde hydroxide-ionen bij de positieve pool terechtkomen. De chloride-ionen kunnen echter wel door het dia­frag­ma, waardoor de ge­vormde natronloog licht verontreinigd zal zijn met chloride.

Overzicht van reacties:
+ pool :

2 Cl  Cl2 + 2 e

–  pool :

2 H2O + 2 e   2 OH + H2

Membraanproces
Dit is het modernste proces en tegenwoordig de eerste keuze bij nieuwe installaties. Het werkt in feite net als het diafragma­proces, alleen laat het membraan in tegenstelling tot het diafragma (vrijwel) uitslui­tend positieve ionen door, waardoor vrij zuivere natronloog wordt ge­vormd.

Bij het diafragma- en het membraanproces is het energie­ver­bruik bij de elektroly­se veel lager dan bij het kwikelektrolyseproces.

Bekijk foto’s en filmpjes
filmpje icoon Chloor - Royal Society of Chemistry
Filmpje
Chloor - Royal Society of Chemistry
Bekijk het filmpje
afbeelding icoon Elektronenschillen chloor
Afbeelding
Elektronenschillen chloor
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Chloor flesje
Afbeelding
Chloor flesje
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Chloor gas
Afbeelding
Chloor gas
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Chloor
Afbeelding
Chloor
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Chloor transparant
Afbeelding
Chloor transparant
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Chloor
Afbeelding
Chloor
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Chloor
Afbeelding
Chloor
Bekijk de afbeelding
Beluister podcasts (Engels)
podcast icoon Chloor - Royal Society of Chemistry
Podcast
Chloor - Royal Society of Chemistry
Luister de podcast

Scheikunde studeren

Wat vinden zij van de studies en het werk?

studieorientatie icoon Timo is chemisch technoloog en projectmanager Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Techniek & Ontwerp
Beroep
Timo is chemisch technoloog en projectmanager
Hij deelt zijn werkervaringen graag met jou.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Voorsprong met een chemische achtergrond Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Voorsprong met een chemische achtergrond
Bekijk Ruben als management trainee bij Remondis.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Levend materiaal op basis van de natuur Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Levend materiaal op basis van de natuur
Peter onderzoekt slim materiaal gebaseerd op de natuur.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Goed persoonlijk contact met docenten Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Goed persoonlijk contact met docenten
Matthew koos na het mbo voor de opleiding Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Hbo | Chemie
Studie
Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Lees waarom Femke koos voor het hbo na het vwo.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon We hebben hier een geweldig lab Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
We hebben hier een geweldig lab
Sanne, Justus en Boyd vertellen waarom zij kozen voor Utrecht.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik ben echt een spin in het web Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Ik ben echt een spin in het web
Isabelle deed Chemische Technologie en is nu continuverbetercoördinator.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen
Ontdek wat Fabrice zo leuk vindt aan chemisch technoog zijn.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
Hbo | Chemie
Studie
Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
De wereld van chemie is groter dan je denkt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Als chemisch analist moet je kritisch zijn Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch analist moet je kritisch zijn
Lara vertelt over werk als chemisch analist
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Praktijklessen vind ik leuk om te doen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Praktijklessen vind ik leuk om te doen
Nighel studeert Chemie, bekijk zijn filmpje!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Medicijnen maken van rotte appels Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Medicijnen maken van rotte appels
Uniek project van studenten Chemische Technologie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon De wereld voeden met licht Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
De wereld voeden met licht
Daniel heeft een kunstmatig fotosynthese proces ontwikkeld.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een chemische gereedschapskist voor de toekomst Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een chemische gereedschapskist voor de toekomst
Danny werkt aan alternatieven voor aardolie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Kunnen we een implantaat 3D printen? Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Kunnen we een implantaat 3D printen?
Tosca is op zoek naar bruikbare materialen voor 3D printen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes
Lotte doet onderzoek naar nanodeeltjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Tom loopt stage bij Teijin Aramid Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Stage
Tom loopt stage bij Teijin Aramid
Tom is student Chemische Technologie en laat zijn stagewerkplek zien.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemie is altijd mijn passie geweest Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Chemie is altijd mijn passie geweest
Nick Das studeerde hbo-Chemie en is nu laboratoriummanager.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent wel met serieus werk bezig Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Je bent wel met serieus werk bezig
Docenten en studenten vertellen over de hbo-studie Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Foute keuzes bestaan niet
Hbo | Chemie
Studie
Foute keuzes bestaan niet
Judesha vertelt over haar studiekeuze proces.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Een huid voor robots Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een huid voor robots
Professor Zhenan werkt aan kunstmatige elektronische huid.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon CO2-recycling Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
CO2-recycling
Francesco werkt aan CO2 omzetten naar chemicaliën.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog is elke dag anders Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog is elke dag anders
Ontdek wat Catrien zo leuk vindt aan haar baan als technoloog.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Hbo | Chemie
Studie
Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Volgens Hylke doorgrond je met de juiste formules elk proces.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Het mooie aan deze studie zijn de grote labs Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Het mooie aan deze studie zijn de grote labs
Studenten laten je alle ins and outs zien van hbo Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een stromend, staalhard materiaal Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een stromend, staalhard materiaal
Lauri ontwerpt chemische bouw-stenen voor nieuwe materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Positief bijdragen aan het leven van mensen
Hbo | Chemie
Studie
Positief bijdragen aan het leven van mensen
Anna, David en Joeri kijken terug op hun studietijd.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Werken aan nieuwe technieken voor windenergie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Werken aan nieuwe technieken voor windenergie
Vierdejaars student Mart vindt zijn hbo-opleiding top!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Waarom ik moleculen opsluit in een kooi? Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Waarom ik moleculen opsluit in een kooi?
Anne onderzoekt reactie- omstandigheden van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik leer ook van dingen naast mijn studie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik leer ook van dingen naast mijn studie
Nick studeert Chemie en heeft een top tijd.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Katalysatoren tegen klimaatverandering Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Katalysatoren tegen klimaatverandering
Charlotte probeert CO2 om te zetten in waardevolle stoffen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Bo koos voor Chemische Technologie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Bo koos voor Chemische Technologie
Bo is enthousiast over haar hbo-opleiding. Bekijk de filmpjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Verliefd op moleculen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Verliefd op moleculen
Bert Meijer doet onderzoek naar de dynamica van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Slim membranen maken; in water Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Slim membranen maken; in water
Wiebe doet onderzoek naar membranen in water.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Oersoep en afvalwater Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Oersoep en afvalwater
Saskia probeert waardevolle moleculen uit afvalwater te halen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren
Lara is chemisch analist bij het bedrijf Astellas.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Jij en chemie? Dat geloof ik niet Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Jij en chemie? Dat geloof ik niet
Elisa is nu vierdejaarsstudent Chemie in Amsterdam.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent bij deze studie geen nummer!
Hbo | Chemie
Studie
Je bent bij deze studie geen nummer!
Lees hoe Marjolein Chemische Technologie vindt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Een duurzame coating Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een duurzame coating
Hung Chien zoekt een duurzame manier om coatings te maken.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Spioneren met je immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Spioneren met je immuunsysteem
Frans onderzoekt het immuun-systeem voor betere vaccins.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemie is meer dan alleen maar deeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemie is meer dan alleen maar deeltjes
Ontdek de studie Chemische Technologie samen met Miriam!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemische Technologie studeren in Groningen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemische Technologie studeren in Groningen
Wenke en Jeroen laten je zien wat de opleiding inhoudt.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Aanval door ons eigen immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Aanval door ons eigen immuunsysteem
Kim onderzoekt enzymen van auto-immuunziekten.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Orgaanschade omkeren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Orgaanschade omkeren
Patricia doet onderzoek naar synthetische materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde
Student Sanne vertelt over de studie Chemie aan de HAN.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Vicky vond de bètavakken leuk Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Vicky vond de bètavakken leuk
Bij Chemische Technologie zit ze nu op haar plek.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Van het laboratorium naar Pinkpop Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Van het laboratorium naar Pinkpop
Bekijk Koen als research and development technologist.
Bekijk de story
studieorientatie icoon Op kleine schaal grote problemen oplossen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op kleine schaal grote problemen oplossen
Krzysztof doet onderzoek naar macromoleculen.
Bekijk het filmpje